KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

 • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–         Cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;

–         Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp;

–         Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

–         Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

–         Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề

–         Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học

–         Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong  giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;

–         Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.

–         Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1. Năng lực tư duy

–         Tư duy tổng hợp

–         Tư duy phân tích

–         Tư duy logic

–         Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới

–         Kỹ thuật “Vận não công”

 • Nguyên lý của Brain-storming
 • Triển khai vận hành Brain-storming

–         Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy”

 • Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
 • Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy

–          Phương pháp “Bản đồ tư duy”

·         Nguyên lý của Bản đồ tư duy

 • Triển khai vận hành Bản đồ tư duy

–         Phương pháp “Tư duy đột phá”

 • Nguyên lý của tư duy đột phá
 • Triển khai vận hành tư duy đột phá

–         Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác

–         Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

Phần 3. Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định

–         Xác định vấn đề

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề;

o   Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự;

o   Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;

 • Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả.

–         Phân tích và truy tìm nguyên nhân

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ

o   Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone);

o   5Why

 • Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.

–         Xây dựng giải pháp

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
 • Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi

–         Ra quyết định & thực thi giải pháp

 • Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định;
 • Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

Phần 4. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

–         Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;

–         Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;

–         Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------