GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

 • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…;
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận… trong doanh nghiệp;
 • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO cần phải có trong một môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO trên nhiều lĩnh vực;
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

 Cấu phần 1: Tư tưởng chủ đạo

 • Bàn về Sự học
 • Chân dung CEO
 • Tư tưởng Kinh doanh
 • Văn hóa Doanh nghiệp

   Cấu phần 2: Quản trị tổng quát

 • Quản trị Chiến lược
 • Hệ thống Quản lý Công ty
 • Giới thiệu mô hình quản trị kinh điển
 • Phát triển Năng lực Lãnh đạo

 Cấu phần 3: Quản trị chức năng

 • Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo
 • Quản trị Tiếp thị và Thương hiệu dành cho Lãnh đạo
 • Quản trị Kế toán dành cho Lãnh đạo
 • Quản trị Tài chính và Đầu tư dành cho Lãnh đạo

Cấu phần 4: Kiến thức bổ trợ

 • Pháp luật Kinh doanh
 • Bối cảnh kinh tế và hoạt động kinh doanh
 • Chuyên đề hội thảo (dành riêng cho Học viên các chương trình Giám đốc)

 Cấu phần 5: Tổng kết chương trình

 • Tổng kết Chương trình & Hướng dẫn ôn tập
 • Bài luận và Bài thi cuối khóa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------