GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

  • Liên hệ tư vấn: 0995 678 988

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp là những người tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược sản xuất của doanh nghiệp;
  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất nhằm trở thành một Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng trở thành Giám đốc Sản xuất của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

–          Giúp Học viên biết được một “Giám đốc Sản xuất” (CPO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CPO chuyên nghiệp;

–          Trang bị cho Học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CPO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, bạn có thể:

–          Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Sản xuất trong thời đại ngày nay; Hiểu được những xu hướng mới và quan trọng nhất về sản xuất và quản trị sản xuất của thế giới và Việt Nam;

–          Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CPO trong thời đại ngày nay cần có, chẳng hạn như: Chân dung CPO; Tổ chức Phân xưởng và Nhà máy; Chiến lược và Kế hoạch sản xuất; Quản lý sản xuất và Kiểm soát chi phí; Quản lý chất lượng; Quản lý hậu cần sản xuất; Một số mô hình quản lý sản xuất tiên tiến; Quản lý đội ngũ; Đánh giá nhân sự trong sản xuất và Quản trị cuộc đời.

NỘI DUNG

1.      Chân dung CPO

–         Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CPO

–         Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CPO

–         Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CPO chuyên nghiệp

2.      Tổ chức Phân xưởng và Nhà máy 

–         Mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức

–         Cơ chế vận hành trong sản xuất

–         KPIs và hệ thống báo cáo

3.      Chiến lược và kế hoạch sản xuất

–         Chiến lược và kế hoạch sản xuất trong tổng thể kế hoạch công ty

–         Hoạch định chiến lược và kế hoạch sản xuất

–         Phát triển kế hoạch sản xuất linh hoạt

–         Thực thi, kiểm soát và đánh giá

4.      Quản lý sản xuất và Kiểm soát chi phí

–         Tổng quan quản lý sản xuất và thực hành sản xuất tốt (GMP)

–         Xây dựng và kiểm soát quy trình trên dây chuyền sản xuất

–         Cơ cấu giá thành và các loại chi phí trong sản xuất

–         Kiểm soát chi phí và giảm lãng phí trong sản xuất

–         Các công cụ hỗ trợ trong việc tối ưu giá thành sản xuất

5.      Quản lý chất lượng

–         Các nguyên tắc quản lý chất lượng và quan điểm hiện đại

–         Các hệ thống quản lý chất lượng ứng đối với các loại hình sản xuất

–         Thiết lập, vận hành hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

6.      Quản lý hậu cần sản xuất

–         Tư duy và phương pháp hiện đại về hậu cần sản xuất

–         Công tác quản trị nhà cung cấp và các nghiệp vụ liên quan đến cung ứng, vận chuyển, nguyên vật liệu …

–         Công tác quản trị kho bãi và các nghiệp vụ liên quan đến dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng và hệ thống thông tin

7.      Một số Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến

–         Lean

–         5S & Kaizen

–         Six sigma, ERP

–         Just in time …

8.      Quản lý Đội ngũ

–         Con người Sản xuất và đội ngũ Sản xuất

–         Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ

9.      Đánh giá nhân sự trong sản xuất

–         Vai trò và tầm quan trọng của đánh giá nhân sự trong sản xuất

–         Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích trong sản xuất

10. Quản trị cuộc đời

–         (Chỉ dành cho Học viên các Chương trình Giám đốc)

11. Thi tốt nghiệp chương trình

–         Final Exam

Lễ trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------