Giá trị cốt lõi

Chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp nhằm duy trì và nâng cao động lực làm việc của toàn đội ngũ trong doanh nghiệp
Với việc sử dụng dịch vụ của SPEED Việt Nam, khách hàng sẽ nhận được:

  • Chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và tài chính của doanh nghiệp nhằm duy trì và nâng cao động lực làm việc của toàn đội ngũ trong doanh nghiệp;
  • Nội dung chương trình theo sát sự phát triển về các kỹ năng làm việc tiên tiến sẽ giúp người học cập nhật xu thế làm việc mới một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và thực tế nhất;
  • Bộ tài liệu hoàn chỉnh của chương trình đào tạo, bao gồm:
  • Một báo cáo khoá học chi tiết về phản hồi của học viên (đánh giá bước 1),
  • Kết quả học tập (đánh giá bước 2)
  • Áp dụng kỹ năng mới vào thực tế công việc thông qua bản kế hoạch hành động của học viên sau khoá học (đánh giá bước 3).